Gå til sideindhold

Specialvejledning

Vejledningen for alle elever i grundskolen handler om, at give eleverne et solidt og sikkert grundlag for at foretage valg.


Vejledningen tilrettelægges af UU. UU samarbejder med andre, for eleven, relevante samarbejdsparter fx skolen, eleven, forældrene, sagsbehandler/rådgiver. I vejledningen tages der udgangspunkt i den enkelte unge, og der tages hensyn til den unges livssituation.

Specialvejledningen i Vesthimmerlands Kommune

Vejledningen starter i 7. klasse og er en løbende proces frem mod afslutning af 9. eller 10. klasse. Vi vejleder omkring mulige uddannelsesveje, for at give eleverne et solidt og sikkert grundlag for at foretage valg.

 

Vejledningen tilrettelægges af UU. UU samarbejder med andre, for eleven, relevante samarbejdsparter fx skolen, CPP, forældrene og sagsbehandler/rådgiver. I vejledningen tages der udgangspunkt i den enkelte unge, og der tages hensyn til den unges livssituation. 
UU-vejleder kommer ud i specialklasserne og vejleder omkring de aktiviteter, der sker i løbet af skoleåret, og lærerne forbereder eleverne på de aktiviteter, der skal ske. 

Gennem vejledningssamtaler, intro- og brobygningsforløb samt praktikker er det målet, at den unge på udskolingstidspunktet er bevidst om en mulig vej videre i enten uddannelse eller beskæftigelse. 

 

Vejledningen for elever i specialklasse regi vil foregå som en vekselvirkning mellem flere metoder, og kan f.eks. bygge på: 

- De kundskaber og færdigheder, eleven tilegner sig i folkeskolens fag. 

 

- Kollektiv vejledning, gruppevejledning og individuelle vejledningsforløb. 

 

- Introkurser (obligatorisk for 8. klasses elever) Brobygning for uafklarede elever i 9. klasse.

 

Introkurserne og brobygning giver eleverne mulighed for, at deltage i forløb på uddannelser, som eleven ønsker at undersøge nøjere. 

Det er forløb, der skal give eleverne et indblik i undervisningen og miljøet på uddannelsen, samt mulighed for at opleve uddannelsens praktiske- og teoretiske elementer. 

 

- Besøg i fokusklasserne på 10. klassecenteret

 

Elever i specialklasse regi tilbydes besøg i fokusklasserne, for at afklare i forhold til videre forløb. 

Se mere om 10. klassecenteret her

 

- Besøg/praktik/afsøgningsforløb på FGU

 

FGU kan være et muligt valg efter 9. eller 10. klasse, hvis man ikke er helt afklaret eller parat til at starte i uddannelse. Se mere om FGU her

 

- Uddannelsesafklarende praktikker

 

Individuel praktik er en vejledningsaktivitet, der så vidt muligt inddrages i vejledningsprocessen. 

 

- Specialintro

 

UU samarbejder med HEG omkring special introforløb. Ligeledes tilbydes der specialintro forløb på de visiterede gymnasiale ungdomsuddannelser. 

 

- STU - særligt tilrettelagt uddannelse

UU vejleder også omkring STU, når det giver mening i forhold til den unges udfordringer og behov for støtte. Se nedenstående afsnit omkring STU. 

 

 

- Øget forældresamarbejde

 

- Evt. besøg på den årlige uddannelsesmesse for unge med særlige behov, AMU og virksomhedsbesøg

 

- UU deltager gerne i netværksmøder

 

 

UU-vejleder kommer ud i specialklasserne og vejleder omkring de aktiviteter, der sker i løbet af skoleåret, og lærerne forbereder eleverne på de aktiviteter, der skal ske. 

Gennem vejledningssamtaler, intro- og brobygningsforløb samt praktikker er det målet, at den unge på udskolingstidspunktet er bevidst om en mulig vej videre i enten uddannelse eller beskæftigelse. 

 

 

Nyttige links

www.ug.dk kan man læse om de enkelte uddannelser, og afprøve forskellige vejledningsværktøjer.
Du kan læse om STU her

 

 

STU - særligt tilrettelagt uddannelse

Med en STU kan den unge med særlige behov gennemføre en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Uddannelsen har en varighed på 3 år, og er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. 

Uddannelsen har til formål at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at kunne leve så selvstændigt og aktivt et voksenliv som muligt. 


Man er i målgruppen til en STU, hvis man ikke har udsigt til at kunne gennemføre anden uddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (www.spsu.dk). Man kan søge en STU i forbindelse med undervisningspligtens ophør og inden man er fyldt 25 år. 

Hvis UU vurderer, at den unge ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, ej heller med støtte, laver UU en indstilling til kommunalbestyrelsen i forhold til målgruppevurdering og uddannelsessted. Kommunalbestyrelsen har herefter den endelige kompetence til at vurdere, om den unge er i målgruppen til STU og træffe beslutninger i forhold til uddannelsessted. 
Det er KUI (UU) der sammen med STU institutionen samarbejder omkring opfølgning på den unges progression i uddannelsesforløbet. 


Uddannelsen er et individuelt tilrettelagt forløb, men skal bl.a. indeholde en udvikling indenfor de personlige-, sociale-, faglige- og praktiske kompetencer. Ungdomsuddannelsen skal være med til, at give den unge en ny start med mulighed for, at afprøve nye muligheder og færdigheder, og ikke mindst være med til at give den unge tilknytning til et ungemiljø, og danne relationer man kan tage med ind i voksenlivet. 

Proces omkring STU

- Vejen frem mod STU er en afklaring af, at andre uddannelsestilbud ikke er en mulighed. 

- Den unge bliver informeret omkring kommunens STU-tilbud hvor der er mulighed for besøg og praktik. Ligeledes informeres omkring andre mulige STU-tilbud, der passer til den unges behov, udfordringer og interesser. 
- Den unge skal komme med to ønsker omkring sted i prioriteret rækkefølge. 
- Den unge har selv mulighed for at finde et STU-sted. Den unges ønske tæller højest, hvis ikke det økonomisk, kvalitetsmæssigt eller transportmæssigt afviger fra de steder den unge er vejledt omkring. 

Lovgrundlaget for STU

Kan læses herSenest opdateret 26.09.2023 15:28 af ALJ