Gå til sideindhold

Specialvejledning

Vejledningen for alle elever i grundskolen handler om, at give eleverne et solidt og sikkert grundlag for at foretage valg.


Vejledningen tilrettelægges af UU. UU samarbejder med andre, for eleven, relevante samarbejdsparter fx skolen, eleven, forældrene, sagsbehandler/rådgiver. I vejledningen tages der udgangspunkt i den enkelte unge, og der tages hensyn til den unges livssituation.

Specialvejledningen i Vesthimmerlands Kommune

Vejledningen for elever i specialklasse regi vil foregå som en vekselvirkning mellem flere metoder, og kan f.eks. bygge på: 

- De kundskaber og færdigheder, eleven tilegner sig i folkeskolens fag, herunder det obligatoriske emne om uddannelse og job fra 1.-9/10. klasse.

- Kollektiv vejledning, Gruppevejledning og individuelle vejledningsforløb.

- Introkurser (obligatorisk for 8. klasses elever) og brobygning for ikke uddannelsesparate og uafklarede elever i 9. klasse. 

Elever i 8. klasse skal deltage i introkurser og elever i 9. klasse, der er ikke uddannelsesparate skal deltage i brobygning (efter vurdering fra skoleleder i samråd med UU, kan dette fraviges). 

Introkurserne og brobygning giver eleverne mulighed for, at deltage i forløb på uddannelser, som eleven ønsker at undersøge nøjere.

Det er forløb, der skal give eleverne et indblik i undervisningen og miljøet på uddannelsen, samt mulighed for at opleve uddannelsens praktiske- og teoretiske elementer.

- Besøg på hhv. produktionsskoler og evt. 10. KlasseCenter. 

Når eleven går i specialklasse regi tilbydes der besøg, og evt. praktik på institutioner, der arbejder med at bringe ikke uddannelsesparate unge mod uddannelsesparathed eller evt. en afklaring af det videre uddannelsesforløb. Her er der mulighed for besøg og evt. praktik på produktionsskoler og 10. KlasseCenteret.

- Uddannelsesafklarende praktikker

Individuel praktik er en vejledningsaktivitet, der kan inddrages i vejledningsprocessen, hvis det vurderes givtigt for at eleven bliver klædt godt på il at træffe et rigtig godt valg til aktivitet/uddannelse efter grundskolen.

- Øget forældresamarbejde

- Evt. besøg på den årlige uddannelsesmesse for unge med særlige behov

- Evt. netværksmøder

- Studievalgsportfolio fra 8. klasse

- Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

 Når din datter/søn går i 8. klasse, begynder arbejdet med vurdering af uddannelsesparathed. Der er tale om en proces, der begynder i 8. klasse og fortsætter i 9. og evt. 10. klasse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering af, om din datter/søn har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, eller om den unge har særlige udfordringer, der skal arbejdes med inden hun/han eventuelt bliver parat. I 8. klasse bliver din datter/søn vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

UU samarbejder med lærerne om at vurdere din datters/søns faglige, personlige og sociale forudsætninger på baggrund af fastsatte kriterier, som bl.a. motivation for uddannelse og mødestabilitet, og ud fra elevens uddannelsesønske. 

Fritagelse for uddannelsesparathedsvurdering:

Der foretages ingen vurdering, hvis skolens leder med inddragelse af eleven og forældre, samt UU beslutter, at der ikke skal foretages en uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. F.eks. hvis eleven tilhører en elevgruppe, hvor der skal iværksættes en specialindsats, og/eller eleven tilhører målgruppen for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

 

Skole - UU-vejleder

Skole og UU-vejleder har en del samarbejde. UU-vejleder kommer ud i specialklasserne og vejleder omkring de aktiviteter, der sker i løbet af skoleåret, og lærerne forbereder eleverne på de aktiviteter, der skal ske.

Gennem vejledningssamtaler, intro- og brobygningsforløb samt praktikker er det målet, at den unge på udskolingstidspunktet er bevidst om en mulig vej videre i enten uddannelse eller beskæftigelse.

 

På vej mod uddannelse

STU - særligt tilrettelagt uddannelse

Med en STU kan unge med særlige behov gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsen har en varighed på 3 år, og er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv.

Uddannelsen har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at kunne leve så selvstændigt og aktivt et voksenliv som muligt.

 

Man er i målgruppen til en STU, hvis man ikke har udsigt til at kunne gennemføre anden uddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (www.spsu.dk). Man kan søge en STU i forbindelse med undervisningspligtens ophør og inden man er fyldt 25 år.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) afklarer og målgruppevurderer, om den unge er i stand til at gennemføre anden uddannelse. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, laver UU en indstilling til kommunalbestyrelsen herom. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

 

Uddannelsen er et individuelt tilrettelagt forløb, men skal bl.a. indeholde en udvikling indenfor de personlige-, sociale-, faglige- og praktiske kompetencer. Ungdomsuddannelsen skal være med til, at give den unge en ny start med mulighed for, at afprøve nye muligheder og færdigheder, og ikke mindst være med til at give den unge tilknytning til et ungemiljø, og danne relationer man kan tage med ind i voksenlivet.

 

Da uddannelsen er individuelt tilrettelagt, skal UU udarbejde en individuel uddannelsesplan for den unge. Uddannelsesplanen beskriver undervisning og praktik, og skal indeholde en beskrivelse af de enkelte elementer i uddannelsen og det pædagogiske mål med elementerne.

Uddannelsesplanen skal udarbejdes med inddragelse af den unge og eventuelt pårørende. Uddannelsesplanen skal oprettes i den faste skabelon for uddannelsesplan, og UU skal sørge for opfølgning på og justering af uddannelsesplanen mindst en gang om året.

Der er ikke eksamener i STU.

Den unge får ved afslutningen af uddannelsen et kompetencepapir, skabelon for kompetencepapiret, der blandt andet skal indeholde en beskrivelse af den unges opnåede kompetencer og ønsker efter uddannelsen.

Forældre/ung kan klage til Klagenævnet for Specialundervisning over følgende:

- Tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse

- Målgruppevurdering

- Indholdet af ungdomsuddannelsen

- Afslag på anmodning om at afbryde eller holde pause fra ungdomsuddannelsen

- Afbrydelse af ungdomsuddannelsen

 

Nyttige links

www.ug.dk kan man læse om de enkelte uddannelser, og afprøve forskellige vejledningsværktøjer.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - se her

 

 

Lovgrundlaget for STU

STU messe 2019Senest opdateret 03.12.2019 10:26 af ALJ